Sukces potwierdzający jakość
PL EN RU

Polityka prywatności

Dbając o powierzone dane osobowe  KREBER Maszyny Budowlane Sp. z o.o., KRS 0000206956, NIP 8781537399, REGON 871093062 z siedzibą w Wąbrzeźnie przy ul. Okrężnej 22, wprowadza niniejszą „Politykę prywatności”.

PODSTAWOWE POJĘCIA

DANE OSOBOWE – rozumie się przez to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

PRZETWARZANIE DANYCH – rozumie się przez to wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie, modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przesłanie, rozpowszechnianie, udostępnianie, dopasowywanie, łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, iż Administratorem powierzonych danych osobowych jest KREBER Maszyny Budowlane Sp. z o.o. z siedzibą w Wąbrzeźnie (87-200), ul. Okrężna 22 oraz jej oddział w południowej Polsce w Malichowie przy ul. Chłopskiej 8A, 46-380 Dobrodzień (zwane dalej Spółką).

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych można uzyskać kontaktując się na wskazany adres e-mail: kreber@kreber.pl oraz pod numerem telefonu: 56 688 64 48.

Spółka przetwarza dane osobowe zgodnie z poniższymi zasadami:

ZASADA LEGALNOŚCI

Spółka przetwarza dane osobowe wyłącznie, gdy istnieje ku temu podstawa prawna wynikająca z art. 6 RODO.

ZASADA CELOWOŚCI

Spółka dba, aby dane osobowe były przetwarzane zgodnie z celami, dla których zostały zebrane.

ZASADA ADEKWATNOŚCI

Spółka przetwarza tylko te dane osobowe, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania.

ZASADA MERYTORYCZNEJ POPRAWNOŚCI

Spółka dba o to, aby zbierane dane zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane.

ZASADA CZASOWOŚCI

Spółka nie przetwarza danych dłużej niż jest to konieczne. Gdy ustaje podstawa do dalszego przetwarzania, zaprzestaje tej czynności. Stosownie do sytuacji, dane osobowe są zwracane lub usuwane.

ZASADA INTEGRALNOŚCI I POUFNOŚCI DANYCH

Przetwarzane przez Spółkę dane osobowe są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Spółka dokłada najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

Spółka nie udostępnia powierzonych jej danych osobowych do państw trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

Powierzone Spółce dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ

Zgodnie ze wskazaną powyżej zasadą legalności, przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje, co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek wymienionych poniżej:

art. 6 ust. 1 pkt. a RODO – przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody osoby, udzielonej w jednym lub większej liczbie określonych celów.
art. 6 ust. 1 pkt. b RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
art. 6 ust. 1 pkt. c RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
art. 6 ust. 1 pkt. f RODO – przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

Spółka zapewnia realizację praw osób, których dane osobowe przetwarza. W świetle RODO osobom tym przysługują następujące prawa:

Prawo dostępu do danych osobowych
Prawo do sprostowania/uzupełnienia danych osobowych
Prawo do usunięcia danych
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Prawo do przenoszenia danych osobowych
Prawo sprzeciwu wobec wykorzystania danych osobowych
Prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Prawo do tego by nie podlegać profilowaniu
W celu realizacji wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kreber@kreber.pl

Każdy wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Spółkę oraz spotka się z odpowiedzią. Zastrzegamy przy tym, iż opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego. W praktyce, więc może się zdarzyć, że pomimo żądania, nie będziemy mogli np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne.

PLIKI „COOKIES”

Pliki „cookies” – sformułowanie oznacza dane binarne, najczęściej niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach Użytkownika, które są wykorzystywane w językach programowania do sprawniejszej komunikacji serwisu internetowego i użytkownika.

Administrator w celu świadczenia usług drogą elektroniczną tworzy i przechowuje tymczasowe pliki i uzyskuje dostęp do wybranych informacji w urządzeniach Użytkownika.

Pliki „cookies” tworzone na urządzeniach użytkownika mogą pochodzić zarówno z systemu Administratora (tzw. „cookies” własne) jak i też z zewnętrznych programów nadzorujących komunikację w internecie (tzw. „cookies” zewnętrzne np. pochodzące z serwisów Google czy innych).

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają tego typu plików.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Spółka zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Zmiana nastąpi przez opublikowanie nowej Polityki Prywatności na stronie www.kreber.pl